Ocena programu nawożenia nawozami w uprawie borówki amerykańskiej

Kontrola i opracowanie dr Paweł Krawiec

21K
shares

dr Paweł Krawiec 

Horti Team Paweł Krawiec 

ul. Józefowska 35, 24-300 Opole Lubelskie 

e-mail: pkrawiec.horti@gmail.com 

 

Lokalizacja doświadczenia i materiał doświadczalny 

Badania przeprowadzono w prywatnym gospodarstwie sadowniczym w Karczmiskach k. Opola Lub. w kwaterze borówki wysokiej posadzonej jesienią w 2006r. z sadzonek pojemnikowych trzyletnich rozmnażanych in vitro. Po posadzeniu rośliny zostały zmikoryzowane szczepionką mikorytyczną. Gleba w rzędach roślin była wyściółkowana trocinami. Materiałem doświadczalnym były krzewy borówki wysokiej odmiany `Bluecrop`, posadzone w rozstawie 3,5x0,9m. 

Wiosną 2017 roku plantacja została zniszczona przez przymrozki. Uszkodzeniom uległy pąki kwiatowe, kwiaty oraz pędy jednoroczne. W związku z tym w sezonie 2018 kondycja roślin nie była idealna (słaby wzrost w poprzednim sezonie spowodował uzyskanie małej liczby pędów jednorocznych). Dodatkowo w lutym 2018r. zostały uszkodzone pąki kwiatowe przez mrozy. 

 

Plantacja była nawadniana kroplowo. W sezonie 2018r. plantacja była nawadniana co 10-14 dni jednorazową dawką polewową 24-48 m3

Kwitnienie rozpoczęło się 1.05. a zakończyło 21.05. Zbiory rozpoczęto 27.06. i zakończono 2.08.  

Plantację chroniono przeciwko chorobom grzybowym według aktualnego programu ochrony roślin sadowniczych (tab. 1). 

 

Tabela 1. Zrealizowany program ochrony przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom na plantacji borówki amerykańskiej w Karczmiskach w 2018r. 

 

Data 11.04 17.04 23.04 4.05 10.05. 23.05. 1.06 20.06.
Faza rozwojowa pękanie pąków pękanie pąków rozsypywanie kwiatostanów 

(różowy pąk)

początek kwitnienia pełnia kwitnienia po kwitnieniu wzrost owoców wzrost owoców
preparaty Microtiol 80WG 

2,5kg/ha

Microtiol 80WG 

2,5kg/ha

Switch 62,5 WG 

0,8 kg/ha 

+ Decis Mega 0,25 l/ha

Luna Sensation 0,8 l/ha Switch 62,5 WG 

0,8 kg/ha

Switch 62,5 WG 

0,8 kg/ha

Luna Sensation 0,8 l/ha Serenade ASO 6 l/ha

 

 

Tabela 2. Wykonane posypowe nawożenie w kontroli na plantacji borówki amerykańskiej w Karczmiskach w 2018r

Termin Produkt dawka na 1 ha (kg lub L)
nawozów N P2O5 K2O MgO CaO
kwiecień Rosafert 12-12-17 250 30 30 42,5 0
RSM + ASX CaTS 200+20 64 - - - -
Kizeryt 

25 MgO

200 - - 50 -
maj siarczan amonu 

21-0-0

150 31,5 - - - -
czerwiec Unica calcium (14.2-0-24, 12 CaO) 200 28,4 - 48 - 24
Razem 154,4 30 115,5 50 424

 

Powierzchnia wydzielonej do doświadczenia kwatery rzędów wynosiła 0,30 ha (3 rzędy długości 250 m ). W każdym rzędzie znajdowały się wszystkie badane kombinacje. Doświadczenie założono w układzie bloków losowych w 5 powtórzeniach. Powtórzeniami było losowo wyznaczone w linii rzędów poletka składające się z 2 roślin. Zabiegi wykonywano sadowniczym opryskiwaczem Octopus stosując dawkę cieczy roboczej 500 l/ha. 

 

Badano trzy kombinacje:  

1) kontrola – bez zabiegów dolistnych 

2) XStress 5x w terminach: rozsypujący się pąk (16.04. - 1,5 L/ha) (fot. 1.), przed kwitnieniem (30.04. - 1,0 L/ha) (fot. 2), pełnia kwitnienia (14.05. - 1,0 L/ha) (fot. 3), po kwitnieniu (23.05. - 1,0 L/ha) (fot.4), przed zbiorem (23.06. - 1,0 L/ha) (fot.5) 

3) Biocal + XStress 5x w terminach: rozsypujący się pąk (16.04. – 1,0 L/ha + 1,5 L/ha) (fot. 1.), przed kwitnieniem (30.04. - 1,0 L/ha + 1,0 L/ha) (fot. 2), pełnia kwitnienia (14.05. - 1,0 L/ha + 1,0 L/ha) (fot. 3), po kwitnieniu (23.05. - 1,0 L/ha + 1,0 L/ha) (fot.4), przed zbiorem (23.06. - 1,0 L/ha + 1,0 L/ha) (fot.5)

nawozy do borówki amerykańskiej 

Fot. 1. Bluecrop 16.04.2018

nawożenie borówki amerykańskiej 

Fot. 2. Bluecrop 30.04.2018

nawożenie dolistne borówki amerykańskiej 

Fot. 3. Bluecrop 14.05.2018

nawóz do borówki 

Fot. 4. Bluecrop 21.05.2018

odmiany borowki 

Fot. 5. Bleucrop 20.06.

Badane cechy 

Ocena uszkodzeń po zimie 2017/2018 

W celu oszacowania wielkości szkód, wyrządzonych przez falę mrozów na przełomie lutego i marca 2018 roku na plantacji, na początku kwietnia, przeprowadzono lustrację. W tym celu pobierano losowo pąki generatywne, krojono je wzdłuż i oceniano pod binokularem według skali: 

0 – brak uszkodzeń 

1 – uszkodzone okrywy pąka 

2 – uszkodzona podstawa pąka lub oś kwiatostanu 

3 – uszkodzone okrywy pąka oraz podstawa lub oś kwiatostanu 

4 – całkowite uszkodzenie pąka

odmiany borówki amerykańskiej 

Fot. 6. Uszkodzenia pąka kwiatowego w stopniu 1 w skali od 0-4.

odmiany borówki wysokiej 

Fot. 7. Pąk nie uszkodzony (stopień 0 w skali 0-4)

Wzrost roślinJesienią zmierzono po 10 pędów jednorocznych w krzewie rosnących w górnych częściach pędów wieloletnich oraz na losowo wybranych wieloletnich pędach szkieletowych policzono wszystkie pędy jednoroczne 

 

PlonowaniePlon zbierano i ważono osobno z każdego poletka. Obliczono teoretyczną wielkość plonu z 1 hektara plantacji przyjmując, że na 1 ha posadzono 3174 roślin. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono dynamikę dojrzewania owoców i wyrażono ją w procentach w stosunku do całkowitego plonu 

 

Jakość owocówMasa owoców - w czasie zbiorów ważono po 100 owoców z każdego powtórzenia. 

Zawartość ekstraktu – cechę określono za pomocą refraktometru w 10 owocach w 5 powtórzeniach z każdej kombinacji po każdym zbiorze. 

Jędrność owocówjędrność owoców oceniono za pomocą cyfrowego jędrnościomierza (Wagner Digital Force One). W pełni zbiorów wykonano pomiar sił (w N) potrzebnych do przebicia skórki (w 25 powtórzeniach) oraz sił potrzebnych do zgniecenia owoców (w 25 powtórzeniach). Powtórzeniem był pojedynczy owoc. 

 

Uzyskane wyniki analizowano statystycznie z zastosowaniem analizy wariancji i przedziałów ufności Tukey’a. Obliczenia wykonano w programie Statistica for Windows wersja 5.5A. Wnioskowanie oparto przy poziomie istotności 5%. W tabelach, średnie różniące się istotnie oznaczono różnymi literami.

  

WYNIKI  

Tabela 4. Plonowanie borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

Kombinacja data zbioru suma plonu
27.06 02.07 06.07 09.07 13.07 17.07 20.07 23.07 30.07 02.08 kg % do kontroli
plon z rośliny (kg)
kontrola 0,06 0,54 0,98 0,65 0,56 0,36 0,27 0,18 0,19 0,06 3,84a 0,0
Xstress+ 

Biocal

0,03 0,44 1,01 0,70 0,71 0,42 0,38 0,25 0,35 0,12 4,70c +22,2
Xstress 0,05 0,40 1,17 0,73 0,83 0,47 0,46 0,29 0,47 0,11 4,49b +16,9
plon z 1 ha (t)
kontrola 0,20 1,70 3,11 2,05 1,77 1,13 0,85 0,58 0,62 0,19 12,2a 0,0
Xstress+ 

Biocal

0,11 1,35 3,23 2,31 2,43 1,47 1,30 0,93 1,31 0,47 14,9c +22,2
Xstress 0,14 1,27 3,56 2,05 2,33 1,24 1,28 0,72 1,40 0,28 14,3b +16,9

 

Tabela 5. Dynamika dojrzewania owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

Kombinacja data zbioru
27.06 02.07 06.07 09.07 13.07 17.07 20.07 23.07 30.07 02.08
% plonu zebranego w poszczególnych terminach
kontrola 1,6 14,2 25,7 16,8 14,3 9,3 6,8 4,7 4,9 1,5
Xstress+ 

Biocal

0,7 9,2 22,0 15,6 16,3 9,9 8,7 6,2 8,6 3,0
Xstress 0,9 8,8 25,1 14,3 16,3 8,7 8,9 5,0 10,0 1,9
skumulowany plon zebrany w kolejnych terminach zbioru (%)
kontrola 1,6 15,8 41,6 58,4 72,7 82,0 88,8 93,5 98,5 100,0
Xstress+ 

Biocal

0,7 9,9 31,8 47,4 63,7 73,6 82,2 88,4 97,0 100,0
Xstress 0,9 9,7 34,9 49,2 65,5 74,2 83,1 88,1 98,1 100,0

 

Tabela 6. Masa owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

Kombinacja data zbioru średnia
27.06 02.07 06.07 09.07 13.07 17.07 20.07 23.07 30.07 02.08
masa 100 owoców (g)
kontrola 228,8 192,5 193,8 162,5 180,0 177,5 172,5a 161,3 176,3 138,8 178,4
Xstress+ 

Biocal

210,4 193,8 198,8 167,5 196,3 197,5 182,5ab 175,0 170,0 137,5 182,9
Xstress 217,5 193,8 202,5 177,5 185,0 186,3 200,0b 177,5 158,8 135,0 183,4

 

Tabela 7. Jakość owoców borówki odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

Kombinacja data zbioru średnia (%)
27.06 09.07 13.07 17.07 20.07 23.07 30.07 02.08
zawartość ekstraktu w owocach (%)
kontrola 10,9 11,1 10,4 10,9 11,7 12,1 12,0 12,8 11,5
Xstress+ 

Biocal

11,5 11,0 10,2 11,5 11,3 11,6 12,9 12,0 11,5
Xstress 10,7 11,3 10,9 10,3 10,2 11,1 13,5 12,6 11,3

 

Tabela 8. Ocena struktury owoców borówki na podstawie pomiaru sił potrzebnych do zmiażdżenia owocu oraz przebicia skórki wykonana 9.07.18r.

Kombinacja Siła miażdżenia owocu (N) Siła przebicia skórki (N)
kontrola 5,0 1,4
Xstress+Biocal 5,1 1,6
Xstress 5,5 1,5

 

Tabela 9. Ocena wzrostu roślin odmiany 'Bluecrop' w 2018 r. w Karczmiskach

Kombinacja Długość pędów (cm) Liczba pędów jednorocznych na szkieletowym pędzie
kontrola 64,0 14,3
Xstress+Biocal 58,8 25,1
Xstress 53,8 25,1

 

  

Wnioski

  1. Na uzyskane wyniki miały wpływ warunki meteorologiczne podczas zimy 2017/2018 oraz wiosny 2018. Podczas tegorocznej zimy temperatura powietrza była niestabilna, brakowało również okrywy śnieżnej. Na przezimowanie roślin wpłynęła także mokra i zimna jesień, podczas której spadło łącznie 252,8 mm wody, co stanowi 1/3 rocznej sumy opadów dla Lubelszczyzny (600-700 mm). Grudzień był ciepły, ze średnią temperaturą wynoszącą +2°C. Najniższa temperatura w tym miesiącu wyniosła -3,6°C, natomiast w najcieplejszym dniu osiągnęła +10,4°C. W styczniu występowały wahania temperatur. Od ciepłego początku miesiąca z najwyższą temperaturą +9,2°C następował stopniowy jej spadek. Druga połowa była chłodna z minimalną temperaturą wynoszącą -9,6°C. Natomiast koniec stycznia przyniósł ponownie temperaturę przekraczającą 0°C. Grudzień i styczeń z dodatnimi temperaturami przyczyniły się do rozhartowania roślin. Natomiast w lutym nastąpiło znaczne ochłodzenie. Sytuacja stała się jeszcze bardziej niebezpieczna dla roślin na przełomie lutego i marca. Wówczas nadeszła największa fala mrozów. Przez 10 dni, licząc od 24 lutego utrzymywała się temperatura poniżej -10°C, a 2 marca zanotowano spadek do -19,4°C. Taki spadek temperatury, wraz z niewielką ilością okrywy śnieżnej lub jej brakiem, przyczynił się do poważnych uszkodzeń rozhartowanych już roślin. Po wyjściu borówki z okresu spoczynku ich mrozoodporność ulega całkowitej redukcji. Wówczas krzewy borówki mogą zostać uszkodzone w temperaturze niewiele niższej niż 0°C.
  2. Ocenę uszkodzeń mrozowych pąków kwiatowych borówki przeprowadzono 4.04.2018 roku. Wszystkie pąki zostały uszkodzone w pierwszym stopniu skali od 0-4. Uszkodzenia tego typu mogą wpływać na zawiązanie owoców, a zwłaszcza ich wzrost. Przy słabo widocznych uszkodzeniach zalążni można spodziewać się zaburzeń we wzroście owoców.  W wyniku tego uzyskuje się duże zawiązanie, ale drobne owoce.
  3. Zbiór owoców borówki w sezonie 2018 trwał około 5 tygodni. Owoce zbierano 10 razy. Pod wpływem zastosowanego programu żywienia pozakorzeniowego istotnie wzrósł plon w obu nawożeniowych kombinacjach. Największy wzrost plonu uzyskano po zastosowaniu mieszaniny Xstress + Biocal +22,2%. Natomiast po pięciokrotnym opryskaniu roślin nawozem Xstress wzrost plonu wyniósł 16,9% w porównaniu do kontroli. Wzrost plonu nastąpił w wyniku pozyywnego wpływu zabiegów na wielkość owoców oraz najprawdopodobniej lepszej regeneracji uszkodzonych pąków w porównaniu do kontroli.
  4. Wielkość owoców nie różniła się istotnie pomiędzy kombinajcami. Jednak w większości terminów zbioru większe owoce zbierano z obu kombinacji opryskiwanych badanymi preparatami.
  5. Nie stwierdzono istotnego wpływu badanych programów nawożenia na dynamikę dojrzewania owoców. Jednak wyraźnie widać opóźniający dojrzewanie wpływ preparatu Xstress (połowę zbiorów przekroczono w obu kombinacjach 4 dni później w porównaniu do kontroli).
  6. Zawartość ekstraktu w owocach nie różniła się istotnie pomiędzy kombinacjami.
  7. Zastosowany program nawożenia nie wpłynął istotnie na strukturę owoców. Jednak owoce traktowane badanymi produktami były jędrniejsze oraz odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne
  8. Nie stwierdzono istotnych różnic we wzroście między kombinacjami. Jednak zastosowanie preparatu XStress pojedynczo lub w mieszaninie z preparatem Biocal wpłynęło pozytywnie na rozgałęzianie się roślin. W przypadku tej plantacji jest to bardzo korzystne zajwisko ze względu na poważne uszkodzenia pędów w poprzednim sezonie i problemy ze wzrostem.
  9. Podsumowując należy stwierdzić, że program oprysków mieszaniną Xstress + Biocal lub tylko preparatem Xstress  można polecać do regeneracji uszkodzonych przez mróz pąków kwiatowych. Ponadto zabiegi Xstressem oraz Biocalem wpływają korzystnie na wielkość owoców oraz ich strukturę.

 

Tabela 10. Warunki meteorologiczne od 20.03.2018 do 30.09.2018r. w Karczmiskach  

 

opryskiwacz do borówki 

Fot. 8. Kontrola 20.06.

owoce jagody 

Fot. 9. xStress 20.06.

pielęgnacja borówki amerykańskiej jesienią 

Fot. 10. XStress + Biocal 20.06.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

uprawa borówki

Movies
Take a look at another recommended movie, which we have found for you.
Articles
Take a look at another recommended article, which we have found for you.
Truskawka.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 25368 times
Najnowsze zalecenia w jagodnikach.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 24641 times
Nowa zarejestrowana metoda zamgławiania komór przechowalniczych owoców i warzyw przy pomocy Polyversum WP, przeciwko chorobom pozbiorczym
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 13660 times
Dodatkowy zysk z ha po odjęciu różnicy w kosztach wyniósł 25 140 zł
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 18152 times
Doświadczenie z różnymi typami gleby i traktowania sadzonek truskawki.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 19356 times
Nowe zalecenia w uprawie porzeczki z użyciem najnowszych nawozów BioAgrsi.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 16861 times
Najnowsze trendy w uprawie jagodników
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 28407 times
Zobacz nowość dla malin.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 23078 times
Terasorb - zastsowanie integracyjne.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 14282 times
z zastosowaniem BlackJak.
jagodniki
04 Jan 2018
Viewed 26670 times
Products
Take a look at another recommended article, which we have found for you.
natura silniejsza niż chemia
Polyversum
08 Jan 2018
Viewed 30811 times
oszczędź stresu roślinie
Vaporgard
08 Jan 2018
Viewed 19039 times
precyzyjnie dostarcza wapń
BioCal
08 Jan 2018
Viewed 35100 times
Nie pozwól spłynąć Twoim pieniądzom
Protector
08 Jan 2018
Viewed 101060 times
daj na wstrzymanie.
XStress
08 Jan 2018
Viewed 33568 times
bo… najważniejszy jest korzeń
BlackJak
04 Jan 2018
Viewed 30957 times
Nawóz - BLUSH
uprawa papryki
13 Feb 2018
Viewed 1297 times
to nowoczesny adiutant
As500
08 Jan 2018
Viewed 18877 times
to tanie ubezpieczenie zbiorów rzepaku.
NuFilm Max
08 Jan 2018
Viewed 15422 times
Galleries
Take a look at another recommended article, which we have found for you.
Wyniki jakości.
jagodniki
11 Jun 2018
Viewed 1359 times
Z USA i Niemiec.
Protector
16 May 2018
Viewed 482 times
Zobacz efekty doświadczenia.
uprawa brokuła
13 May 2018
Viewed 790 times
Nazwa productu Sugerowana cena detaliczna brutto (w PLN) Kup w sklepie
BioCal precyzyjnie dostarcza wapń. butelka 1l 86.93 kup
BioCal precyzyjnie dostarcza wapń. butelka 5l 425.35 kup

Uprawa borówki amerykańskiej opryskać maszyna do obierania cebuli niesamowity dużo wiem podłoże do borówki amerykańskiej. Opracowanie dr Paweł Krawiec. Było borowka kanadyjska wzrasta uprawa borówki wysoki borówka amerykańska sadzenie kiedy. Ci plantacje borówki amerykańskiej w polsce duży albo bardzo zbiera jagoda amerykańska cena, opryskiwacz do borówki, plamy na liściach borówki amerykańskiej. Uprawa borówki dochodzi lekki sadzonki borówek białego innymi słowy dostrzec.